Thực hiện Quyết định số 403/QĐ-TT ngày 20.3.2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020, Tổng LĐLĐVN đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn này. Theo kế hoạch của Tổng LĐLĐVN, các cấp CĐ cả nước, từ CĐCS trở lên sẽ cùng bắt tay hưởng ứng chiến lược để góp phần bảo vệ môi trường tốt hơn. 

Mục tiêu là vận động toàn thể CNVCLĐ cùng tham gia SXKD và hành động vì môi trường. Hội nghị được nghe 2 đơn vị được chọn làm thí điểm là CĐ Công thương VN và LĐLĐ tỉnh Long An giới thiệu về cách triển khai thực hiện. Dự án về chiến lược tăng trưởng xanh của Tổng LĐLĐVN được sự hỗ trợ của Viện Friedrich Ebert và tổ chức này đã giới thiệu thêm kinh nghiệm quốc tế về vấn đề này.

Theo http://laodong.com.vn/