TS Nguyễn Sĩ Dũng - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - đã phân tích những điểm sửa đổi mang tính đột phá của Hiến pháp năm 1992 được thể hiện trong Hiến pháp năm 2013 và khẳng định, đó là sự dịch chuyển lớn về quan điểm trong việc tạo khuôn khổ pháp lý hết sức quan trọng để xây dựng một nhà nước pháp quyền - yếu tố quan trọng hàng đầu để đất nước phát triển ổn định và phồn vinh.

TS Nguyễn Sĩ Dũng cũng cho rằng, việc giữ lại được Điều 10 về tổ chức CĐ trong bản Hiến pháp 2013 là có bước tiến khá hợp lý trong bối cảnh chung của đất nước cũng như của thế giới...

(Theo http://laodong.com.vn/)