Ngoài ra, hai công ước cơ bản của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) là Công ước số 100 về trả lương bình đẳng và Công ước số 111 về phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp.
Bên cạnh đó, VN đã ban hành nhiều luật và chính sách tạo ra cơ hội bình đẳng cho phụ nữ trong mọi lĩnh vực để phát triển. Tổng LĐLĐVN cũng ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động để chỉ đạo các cấp CĐ triển khai thực hiện có hiệu quả công tác BĐG.
Tuy nhiên, cũng như các nước khác, phụ nữ nói chung và LĐ nữ nói riêng vẫn đang đứng trước những thách thức to lớn về chất lượng cuộc sống, điều kiện LĐ, cơ hội việc làm, cơ hội thăng tiến cũng như áp lực của cuộc sống…
Các đại biểu tham dự hội thảo sẽ cùng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về hoạt động của CĐ nhằm thúc đẩy và lồng ghép BĐG. Đây là cơ hội tốt để CĐVN trao đổi và học hỏi những kinh nghiệm quý báu của các bạn quốc tế.

Hội thảo sẽ diễn ra trong 2 ngày.

 K.A (LĐO)