Đây là một trong những DN lớn của Đà Nẵng. Tổng Bí thư đặc biệt quan tâm đến việc xây nhà ở cho công nhân lao động và yêu cầu chính quyền, lãnh đạo DN quan tâm, xây dựng và tạo điều kiện để công nhân lao động có nhà ở.

Ngoài ra, Tổng Bí thư cũng lưu ý đến việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo việc học hành nâng cao trình độ của công nhân cũng như con em họ. Tổng Bí thư yêu cầu sinh hoạt đảng, sinh hoạt đoàn, công đoàn phải thực chất, phát huy quyền làm chủ của công nhân.

THANH HẢI (http://laodong.com.vn)