Nội dung về vai trò của CĐ trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc đã được quán triệt và thảo luận kỹ tại hội nghị. Một số ý kiến đã khẳng định tầm quan trọng và những khó khăn, hạn chế trong việc triển khai công tác này ở cơ sở; đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc.

Hội nghị còn tập trung thảo luận và đánh giá việc thực hiện quyền và trách nhiệm của CĐ trong giải quyết tranh chấp LĐ và đình công; quyền và trách nhiệm của CĐ trong thương lượng, ký kết TƯLĐTT; thảo luận nội dung cơ bản của Quy chế khen thưởng của Tổng LĐLĐVN…
PHẠM CHÍ (LĐO)