Gỡ khó cho hoạt động tư vấn pháp luật
Một trong những nội dung quan trọng được thảo luận trong phiên họp này là củng cố, phát triển hoạt động tư vấn pháp luật (TVPL), trợ giúp pháp lý của CĐ. Đồng chí Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cho biết: Sau 10 năm thực hiện Quyết định số 785, 786/QĐ-TLĐ quy định về tổ chức, hoạt động TVPL của CĐ và chỉ thị 02/CT-TLĐ của Đoàn Chủ tịch về đẩy mạnh công tác TVPL trong hệ thống CĐ, cho thấy hoạt động TVPL trong hệ thống CĐ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp thiết thực, hiệu quả vào việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức CĐ trong xã hội. Tuy nhiên, những nỗ lực trên vẫn chưa xứng tầm với yêu cầu phát triển hiện nay.

Nguyên nhân khiến cho hoạt động TVPL trong hệ thống CĐ chưa được như mong muốn là do nguồn nhân lực còn mỏng và yếu, cơ chế tài chính bảo đảm cho hoạt động chưa thật cụ thể, phù hợp với tính chất hoạt động đặc thù của cán bộ CĐ làm công tác tư vấn... 

Chính vì thế, hội nghị lần này đã bàn sâu về việc sửa đổi bổ sung hai quyết định 785, 786 của Tổng LĐLĐVN để tạo thêm điều kiện và hành lang quy phạm mới thuận lợi cho phát triển tổ chức và hoạt động TVPL của CĐ; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để phù hợp với đặc điểm, điều kiện hoạt động của các cấp CĐ. 

 
Phiên họp lần thứ năm Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (khoá XI). Ảnh: GIANG HUY 

Các ý kiến được đưa ra tập trung xung quanh vấn đề quyền của đoàn viên CĐ có được miễn phí tư vấn trong mọi trường hợp, mọi vấn đề không; về chế độ tài chính của Trung tâm TVPL, nên hay không nên thu phí trong các trường hợp tư vấn khác ngoài LĐ và CĐ; về nguồn nhân lực của hệ thống TVPL CĐ...

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền 

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Ngàng đã trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI về “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ”. Đổi mới phương pháp tuyên truyền là ý kiến được nhiều đại biểu đóng góp cho dự thảo nghị quyết. Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính, nghị quyết phải chỉ rõ công tác tuyên truyền phải đi sâu, đi sát với cơ sở, không chỉ là những hội nghị, tập huấn, phát hành tài liệu... đồng thời phải đa dạng hóa hình thức tuyên truyền. 

Bên cạnh đó, chỉ tiêu (đến năm 2018) 70% số CNLĐ trong các DN ngoài nhà nước được tuyên truyền, phổ biến PL là quá cao, bởi thực tế, để tổ chức một buổi sinh hoạt CĐ trong các DN này là rất khó khăn. Hơn nữa, để đạt được các mục tiêu mà nghị quyết đề ra thì các cấp CĐ phải phối hợp với chuyên môn, chủ DN thực hiện... 

Trong phiên họp ngày 10.4, hội nghị cũng bàn về quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở phục vụ CNVCLĐ đến năm 2020 do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Ngàng trình bày. Theo quy hoạch này thì đến năm 2020, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao do tổ chức CĐ quản lý được phát triển đồng bộ, từng bước khắc phục tình trạng chênh lệch về mức hưởng thụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí của CNVCLĐ và nhân dân ở các vùng, miền, khu vực trong cả nước.

Trong phiên họp ngày 10.4, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã cơ bản thông qua dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cơ quan Tổng LĐLĐVN, ban hành kèm theo Quyết định số 403/QĐ-TLĐ ngày 25.3.2009 của ĐCT Tổng LĐLĐVN. 

Theo đó, thay Ban Chính sách – Pháp luật bằng 2 ban mới: Ban Chính sách kinh tế - xã hội và Thi đua – Khen thưởng (gồm 2 phòng: Phòng CSKT-XH và Phòng TĐKT); Ban Quan hệ lao động (gồm 3 phòng: Phòng BHLĐ, Phòng Pháp luật và Phòng Quan hệ LĐ). 

Về chức năng nhiệm vụ, chuyển nội dung “Theo dõi, tham gia chính sách tiền lương khu vực DN” từ Ban CSKT-XH và TĐKT về Ban Quan hệ LĐ; bổ sung nội dung mới về “Thực hiện chức năng pháp chế văn bản của tổ chức CĐ” cho Ban Quan hệ LĐ. Tổng số biên chế 2 ban sau khi tách không vượt quá số lượng biên chế được giao hiện nay của Ban CSPL tại Quyết định 814/QĐ-TLĐ của ĐCT.

P.V