Đồng chí Đặng Thị Kim Liên – Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng – cũng thông báo tình hình ở một số DN ngoài nhà nước ở địa phương. Nhờ sự chủ động, nắm bắt tốt tình hình nên đã đến với CNLĐ kịp thời để ngăn chặn không để tình hình xấu xảy ra. Trước tình hình đó, Tổng LĐLĐVN đã chỉ đạo các cấp CĐ tiếp tục bám sát tình hình, tích cực tuyên truyền tới CNLĐ và phối hợp tốt với các cơ quan chức năng để chủ động ngăn chặn diễn biến xấu, ổn định lại tình hình ở một số nơi đã xảy ra lộn xộn, đảm bảo đời sống, việc làm cho NLĐ.

Hội nghị lần này, các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN sẽ thảo luận và thông qua 7 nội dung: Dự thảo Nghị quyết của BCH về “Nâng cao hiệu quả hoạt động của CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu mới”; Đề án thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11.1.2013 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030”; Đề án đổi mới mô hình tổ chức, hoạt động các Quỹ xã hội, từ thiện của hệ thống CĐ; Sửa đổi, bổ sung Quy chế khen thưởng của TLĐ phù hợp với Luật thi đua khen thưởng (sửa đổi) thay thế Quy chế khen thưởng ban hành kèm theo QĐ số 777/QĐ-TLĐ ngày 26.5.2004; Báo cáo kết quả công tác CĐ 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2014; Nội dung hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ 4 và một số nội dung về công tác cán bộ.

Theo chương trình, Hội nghị sẽ làm việc trong hai ngày, 16 và 17.5.

Theo http://laodong.com.vn/