Tại hội nghị lần này, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN sẽ thảo luận và thông qua 7 nội dung, gồm: Dự thảo nghị quyết của BCH về “Nâng cao hiệu quả hoạt động của CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu mới”; Đề án thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11.1.2013 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030”; Đề án đổi mới mô hình tổ chức, hoạt động các quỹ xã hội, từ thiện của hệ thống CĐ; sửa đổi, bổ sung quy chế khen thưởng của Tổng LĐLĐVN phù hợp với Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi) thay thế quy chế khen thưởng ban hành kèm theo QĐ số 777/QĐ-TLĐ ngày 26.5.2004; báo cáo kết quả công tác CĐ 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2014; nội dung hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ 4 và một số nội dung về công tác cán bộ.

Hội nghị sẽ làm việc trong hai ngày, 16 - 17.5.

Theo http://laodong.com.vn/