Năm 2013, CĐ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN đã vận động CB, CC tập trung nghiên cứu tham mưu cho Đoàn Chủ tich Tổng LĐLĐVN chỉ đạo và tổ chức thành công ĐH của các cấp CĐ; tham gia xây dựng một số văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CB, CNVCLĐ và đoàn viên CĐ…

CĐ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN đã đề ra phương hướng và nhiều nhiệm vụ quan trọng trong năm 2014, trong đó các hoạt động sẽ gắn với việc kỷ niệm 85 năm Thành lập CĐVN và 20 năm thành lập CĐ Viên chức VN. Các hoạt động công đoàn phải xứng với nơi đầu tàu của tổ chức CĐ cả nước.

Tại hội nghị, Tổng LĐLĐVN đã trao cờ thi đua cho CĐ Cty TNHH MTV du lịch CDDVN. Năm 2013, đã có 5 tập thể và 13 cá nhân được nhận bằng khen của Tổng LĐLĐVN; 2 CĐCS được nhận cờ thi đua xuất sắc, 17 CĐ và 20 đoàn viên của CĐ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN được nhận bằng khen của CĐ Viên chức VN.

 XUÂN TRƯỜNG (LĐO)