Chức năng , nhiệm vụ

Những vấn đề cơ bản về Công đoàn Việt Nam

Ở Việt Nam vào đầu thế kỷ XX do ảnh hưởng những tư tưởng chính trị, xã hội tiến bộ trên thế giới (học thuyết Mác-LêNin), vai trò của các lãnh tụ Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Đức Cảnh, hoạt động tích cực của tổ chức Đảng Cộng sản và phong trào công nhân, Công đoàn Việt Nam đã ra đời trong hoàn cảnh đất nước nghèo nàn lạc hậu, Nhà nước nửa thuộc địa phong kiến, giai cấp công nhân trưởng thành qua hai cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Từ khi ra đời (28/7/1929), Công đoàn Việt Nam luôn chăm lo bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân và người lao động, chịu sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày nay bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa CNH,HĐH) đất nước, Công đoàn Việt Nam đã và đang tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng và tập hợp đông đảo công nhân viên chức, lao động (CNVC,LĐ) trong các thành phần kinh tế, đi đầu làm nòng cốt trong các phong trào cách mạng do Đảng khởi xướng, thực hiện mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

1. Tính chất của Công đoàn Việt Nam.

Tính chất là đặc trưng của sự vật nói lên cái này khác với cái kia. Tính chất của một tổ chức là “đặc điểm riêng” tương đối ổn định của tổ chức, phản ánh thực tế khách quan về mục tiêu, tôn chỉ của tổ chức khi hình thành và xuyên suốt trong quá trình phát triển, với các mối quan hệ, các nguyên tắc, phương pháp tổ chức hoạt động.

Giai cấp công nhân vừa là nguồn gốc vừa là cơ sở xã hội hình thành, tồn tại và phát triển tổ chức Công đoàn. Bởi công đoàn ra đời là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân. Hình thức tổ chức của Công đoàn là liên hiệp công nhân lao động theo nghề nghiệp (Trade Union) và dựa trên nguyên tắc tự nguyện…Từ những “đặc điểm riêng đó” đã xác định Công đoàn Việt Nam có hai tính chất: tính chất quần chúng và tính chất giai cấp của giai cấp công nhân.

1.1. Biểu hiện tính chất giai cấp của giai cấp công nhân:

Công đoàn Việt Nam là tổ chức đoàn thể của giai cấp công nhân, ra đời tồn tại phát triển nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của giai cấp công nhân.

Công đoàn Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng - đội ngũ tiên phong của giai cấp công nhân; thực hiện mục tiêu, quán triệt nguyên tắc tổ chức- tập trung dân chủ, đường lối xây dựng cán bộ của Đảng.

1.2. Biểu hiện tính quần chúng:

- Kết nạp CNVC,LĐ vào tổ chức không phân biệt nghề nghiệp, tín ngưỡng, thành phần…

- Cán bộ công đoàn trưởng thành từ phong trào quần chúng CNVC,LĐ và được họ tín nhiệm bầu ra.

- Nội dung hoạt động của công đoàn đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của động đảo CNVC,LĐ.

Hai tính chất của Công đoàn có quan hệ gắn bó mật thiết phản ánh bản chất của Công đoàn Việt Nam. Cần quán triệt sâu sắc hai tính chất này trong tư tưởng chỉ đạo, xây dựng tổ chức và hoạt động, không coi trọng tính chất này hoặc xem nhẹ tính chất kia.

2. Vị trí của tổ chức công đoàn trong điều kiện chính trị, xã hội.

Công đoàn Việt Nam ra đời, tồn tại và phát triển gắn liền với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy Công đoàn có một vị thế nhất định trong đời sống chính trị xã hội Việt Nam và trong tâm thức của giai cấp công nhân, nhân dân lao động Việt Nam nói chung. Cụ thể hơn vị trí Công đoàn Việt Nam còn được thể hiện trên cơ sở pháp lý, quy định trong các văn bản pháp luật cơ bản, hiện hành và các văn bản dưới luật. Tại khoản 1 Điều 1 Luật Công đoàn Việt Nam năm 1990 quy định: “Công đoàn là thành viên trong hệ thống chính trị xã hội Việt Nam”. Nghiên cứu vị trí của Công đoàn Việt Nam để từ đó biết được các mối quan hệ với các tổ chức chính trị, xã hội khác nhằm thực hiện chức năng nhiệm vụ công đoàn:

- Với Đảng, Công đoàn chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chỗ dựa vững chắc và là sợi dây chuyền nối liền quần chúng với Đảng.

- Với Nhà nước, Công đoàn là người cộng tác đắc lực, bình đẳng tôn trọng lẫn nhau, ngược lại Nhà nước tạo điều kiện về pháp lý và cơ sở vật chất cho Công đoàn hoạt động.

- Với tổ chức chính trị, xã hội khác, Công đoàn là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hạt nhân trong Khối liên minh Công-Nông-Trí thức, bình đẳng, tôn trọng, tạo điều kiện cho nhau hoạt động(thông qua các Nghị quyết liên tịch).

3. Vai trò của Công đoàn Việt Nam.

Vai trò của một tổ chức là nói đến sự tác động của tổ chức đó đến tiến trình phát triển của lịch sử và cách mạng, được phản ánh trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và tư tưởng mà tổ chức đó tồn tại và phát triển. Sự tác động của tổ chức Công đoàn được dựa trên cơ sở tính chất, vị trí của tổ chức công đoàn thông qua các hoạt động phong trào cách mạng của quần chúng công nhân lao động. Để các phong trào hành động cách mạng của quần chúng trước hết công đoàn phải có quá trình tập hợp, tuyên truyền, hướng dẫn CNVC, LĐ…Đó là vai trò trường học của Công đoàn. Vai trò của Công đoàn Việt Nam trong các thời kỳ:
- Thời kỳ chưa có chính quyền, Công đoàn có vai trò trường học đấu tranh giai cấp, đấu tranh giải phóng dân tộc.

- Thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Công đoàn có vai trò là trường học Chủ nghĩa xã hội của người lao động: Công đoàn tham gia quản lý sản xuất, quản lý xí nghiệp…; Tham gia tích cực vào việc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, hoàn thiện các chính sách kinh tế…; Giáo dục thái độ lao động mới, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật, văn hóa, lối sống…

Ngày nay trong giai đoạn cách mạng mới, đất nước bước vào thời kỳ CNH-HĐH, vai trò của Công đoàn Việt Nam càng ngày phát triển, mở rộng thông qua phong trào cách mạng của CNVC, LĐ tác động trên các lĩnh vực: - Kinh tế: trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần Công đoàn tham gia đổi mới cơ chế quản lý, củng cố nguyên tắc tập trung mở rộng dân chủ, đẩy mạnh hoạt động công đoàn trong các thành phần kinh tế, đảm bảo kinh tế quốc doanh giữ vai trò then chốt, chủ đạo…

- Chính trị: Công đoàn là sơi dây chuyền nối tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với quần chúng CNVC, LĐ, xây dựng giai cấp công nhân, củng cố khối liên minh Công, Nông và trí thức, góp phần ổn định chính trị. Văn hóa- xã hội: Công đoàn tuyên truyền giáo dục CNVC, LĐ chống tiêu cực và tệ nạn xã hội, xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, tích cực sáng tạo của CNVC, LĐ.

(Theo Tài liệu bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở)

VĂN BẢN MỚI

06/HD-CĐVC

Hướng dẫn quy trình bổ sung BCH, UBKT và các chức danh

Thời gian đăng: 04/05/2024

lượt xem: 44 | lượt tải:24

04/HD-CĐVC

Hướng dẫn công đoàn tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thời gian đăng: 16/04/2024

lượt xem: 78 | lượt tải:88

13-HD/TU

Hướng dẫn thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên

Thời gian đăng: 11/07/2023

lượt xem: 217 | lượt tải:66

24-CT/TU

về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thời gian đăng: 11/07/2023

lượt xem: 258 | lượt tải:44
Liên kết website
Albums
7.jpg 6.jpg 5.jpg 2.jpg 3.jpg
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay870
  • Tháng hiện tại14,168
  • Tổng lượt truy cập404,908TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Khu đô thị Phường Đề Thám, Thành Phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063 750 789  Fax: 02063 882 289 | Email: cdvccaobang@gmail.com
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử  Công đoàn Viên chức (hoặc https:cdvccaobang.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây